Blue Bollt - Suoinho.com - Tép Cảnh Suối Nhỏ

Blue Bollt - Suoinho.com - Tép Cảnh Suối Nhỏ

  • Blue Bollt

  • 70,000 đ
Chi tiết sản phẩm

Môi Trường Sống 

PH: 5.2 - 6.0

KH: 0 - 2
GH: 4 - 6
TDS: 80 - 150
Nhiệt độ: 21 - 25°C

Bình luận


Sản phẩm liên quan