Black Pinto Mix - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

Black Pinto Mix - Cửa hàng tép cảnh thủy sinh Suối Nhỏ

  • Black Pinto Mix

  • 60,000 đ
  • HOTLINE: 070 222 222 1


  • Liên hệ facebook suối nhỏ: Facebook

Chi tiết sản phẩm

Black Pinto Clear body 

Môi Trường Sống 
PH: 5.6 - 6.2
KH: 0 - 1
GH: 4 - 6 
TDS: 80 - 100
Nhiệt độ: 21 - 23°C

Sản phẩm liên quan